Our Team

Our Team
Munesh Jadoun

Munesh Jadoun

CEO & Founder
Sabarinathan Sampath

Sabarinathan Sampath

Senior Vice President
Harish Patel

Harish Patel

General Manager – Software Development

Vinod Kumar Soni

Vinod Kumar Soni

Head – Finance

Bhupender Kumar

Bhupender Kumar

Head – CRM and Support

Barkha Singh

Barkha Singh

Chief Marketing Officer

Suchit Sharma

Suchit Sharma

Head – Sales

Prem Sagar

Prem Sagar

Head – Billing and Product Management